สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 419 181 45 645
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 140 54 15 209
กธ. 2 111 45 33 189
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 14 23 18 55
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 0 0 2 2
วัด (บุคคลทั่วไป) 1 0 1 0 1
รวม 30 684 304 113 1,101

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที