สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9118 465,159 345,395 154,276 964,830
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 446 52,815 36,972 17,844 107,631
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 354 43,849 17,734 6,832 68,415
กธ. 113 20,081 10,613 3,949 34,643
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 130 18,728 9,271 3,071 31,070
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 44 7,836 3,788 1,922 13,546
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 55 4,799 1,201 291 6,291
วัด (บุคคลทั่วไป) 89 2,104 1,087 596 3,787
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7 1,245 135 24 1,404
ไม่ทราบ 4 233 34 35 302
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1 146 39 11 196
สถาบันการพลศึกษา 1 93 62 39 194
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 4 80 54 4 138
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 15 15 18 15 48
รวม 10,381 617,183 426,403 188,909 1,232,495

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที