สถิติจำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563

สังกัด จำนวนสถานศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก รวม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15263 743,650 590,880 253,832 1,588,362
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 724 81,758 61,299 29,386 172,443
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 666 72,555 57,436 19,205 149,196
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 346 52,625 25,062 8,811 86,498
กธ. 270 35,695 16,841 7,963 60,499
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 127 27,254 9,596 4,622 41,472
วัด (บุคคลทั่วไป) 254 9,158 5,166 2,787 17,111
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 39 7,936 1,954 831 10,721
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 92 6,229 996 283 7,508
ไม่ทราบ 12 1,165 276 47 1,488
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 48 366 87 109 562
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2 357 100 49 506
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 7 294 18 3 315
สถาบันการพลศึกษา 2 65 88 38 191
กองทัพเรือ 1 82 61 14 157
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 1 59 28 26 113
สถาบันพระบรมราชชนก 1 19 32 7 58
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 1 4 9 3 16
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 1 1 1 3
รวม 17,857 1,039,272 769,930 328,017 2,137,219

หมายเหตุ: ข้อมูลปรับปรุงทุก ๆ 1 นาที