ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

Total ๒๖๐ สำนักเรียน.

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘) พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
 
 
             
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๙  ๙  ๕  ---------
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๑  ๗  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๑  ๔  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ--๓  ---------
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  ๓  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๑  ๑๑  ๔  ---------
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๑  ๑  ๖  ---------
ส่วนกลางวัดสามพระยา๒  ๗  ๗  ---------
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๕๖  ๔๗  ๓๖  ---------
๑๐ส่วนกลางวัดสระเกศ๑  ๑  ๓  ---------
๑๑ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐  ๘  ๐  ---------
๑๒ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๐  ๕  ---------
๑๓ส่วนกลางวัดปทุมคงคา--๑  ---------
๑๔ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข-๔  ๒  ---------
๑๕ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
๑๖ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๒๔  ๑๓  ๔  ---------
๑๗ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๕  ๓  ๕  ---------
๑๘ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๑๔  ๑๐  ๑  ---------
๑๙ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
๒๐ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๒  ๑  ๐  ---------
๒๑ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๒  ๐  ๐  ---------
๒๒ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๙  ๒๔  ๓๕  ---------
๒๓ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา------------
๒๔ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๔  ๗  ๑๐  ---------
๒๕ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
๒๖ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๓  ๘  ๑๗  ---------
๒๗ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
๒๘ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๓  ๒๖  ๒๐  ---------
๒๙ส่วนกลางวัดบางนาใน-๑  ๒  ---------
๓๐ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๗  ๘  ๑๒  ---------
๓๑ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๑๗  ๑๓  ๑๖  ---------
๓๒ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๑๕  ๑๕  ๙  ---------
๓๓ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  ๒  ๖  ---------
๓๔ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๔๕  ๓๐  ๒๗  ---------
๓๕ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๓๙  ๒๑  ๑๙  ---------
๓๖ส่วนกลางวัดเสมียนนารี-๕  ๔  ---------
๓๗ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๖  ๑๔  ๗  ---------
๓๘ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๙  ๒  ๘  ---------
๓๙ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๘  ๖  ๑๕  ---------
๔๐ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๑๔  ๑๕  ๔  ---------
๔๑ส่วนกลางวัดแสนสุข๑๐  ๘  ๒  ---------
๔๒ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๓๔  ๔  ๑  ---------
๔๓ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๓๗  ๑๙  ๗  ---------
๔๔ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๒  ๑๐  ๗  ---------
๔๕ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๘  ๑๒  ๔  ---------
๔๖ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ๐  ๐  ---------
๔๗ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๑  ๒  ----------
๔๘ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๔  ๑  ๐  ---------
๔๙ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๙  ๒  ๘  ---------
๕๐ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร-๑๔  ๑๗  ---------
๕๑ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  ๗  ๑  ---------
๕๒ส่วนกลางวัดอนงคาราม-๑  ๒  ---------
๕๓ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๖  ๑  ๐  ---------
๕๔ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๑  ๐  ๑  ---------
๕๕ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๔  ๒  ๒  ---------
๕๖ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๖  ๑๐  ๐  ---------
๕๗ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๗  ๑๐  ๔  ---------
๕๘ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๑๘  ๗  ๔  ---------
๕๙ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๐  ๓๔  ๑๑  ---------
๖๐ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑๐  ๕  ๔  ---------
๖๑ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๒๖  ๒๗  ๑๑  ---------
๖๒ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่-๑  ๒  ---------
๖๓ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๙  ๗  ๐  ---------
๖๔ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๓  ๒  ๓  ---------
๖๕ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๕  ๗  ๗  ---------
๖๖ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๙  ๒๗  ๓๖  ---------
๖๗ส่วนกลางวัดนาคกลาง-๐  ๐  ---------
๖๘ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย-๒  ----------
๖๙ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย------------
๗๐ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๒๕  ๗  ๒  ---------
๗๑ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
๗๒ส่วนกลางวัดดุสิดาราม--๐  ---------
๗๓ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๖  ๒  ๐  ---------
๗๔ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
๗๕ส่วนกลางวัดอมรคีรี๓  ๗  ๓  ---------
๗๖ส่วนกลางวัดคฤหบดี-๒  ๑  ---------
๗๗ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ๙  ๒  ---------
๗๘ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๕  ๔  ๒  ---------
๗๙ส่วนกลางวัดเทพากร๒  ๓  ๓  ---------
๘๐ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๑๕  ๕  ๕  ---------
๘๑ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๙  ๓  ๑  ---------
๘๒ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒๗  ๕  ๐  ---------
๘๓ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๑๕  ๕  ๕  ---------
๘๔ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๖  ๑๐  ๗  ---------
๘๕ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๐  ๙  ๑๐  ---------
๘๖ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๕  ๒  ๑  ---------
๘๗ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๙  ๘  ๓  ---------
๘๘ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๒  ๔  ๒  ---------
๘๙ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๖  ๖  ๓  ---------
๙๐ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๘  ๑๐  ๑  ---------
๙๑ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๕  ๕  ๒  ---------
๙๒ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๕  ๑๙  ๙  ---------
๙๓ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๑๙  ๗  ๑  ---------
๙๔ส่วนกลางวัดกระทุ่ม------------
๙๕ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๖๑  ๑๗  ๘  ---------
๙๖ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑๑  ๙๖  ๓๒  ---------
๙๗ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑๓  ๓  ๓  ---------
๙๘ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ๑  ----------
๙๙ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๑  ๑  ๑  ---------
๑๐๐ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๕  ๗  ๔  ---------
๑๐๑ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๐  ๐  ๑  ---------
๑๐๒ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๒  ๓  ๑  ---------
๑๐๓ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๖  ๑๗  ๔  ---------
๑๐๔ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๕  ๕  ๑  ---------
๑๐๕ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑  ๓  ๔  ---------
๑๐๖ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๗๑  ๔๒  ๑๕  ---------
๑๐๗ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๖  ๓  ๓  ---------
๑๐๘ส่วนกลางวัดบุปผาราม๖  ๒  ๔  ---------
๑๐๙ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๙  ๑๑  ๙  ---------
๑๑๐ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๑๑  ๘  ๖  ---------
๑๑๑ภาค ๑คณะจังหวัดนนทบุรี๒๖๙  ๑๔๖  ๑๒๒  ---------
๑๑๒ภาค ๑คณะจังหวัดปทุมธานี๓๐๙  ๒๗๕  ๑๗๐  ---------
๑๑๓ภาค ๑คณะจังหวัดสมุทรปราการ๒๙๐  ๑๗๖  ๑๑๕  ---------
๑๑๔ภาค ๒คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๓๒๙  ๑๖๔  ๑๒๖  ---------
๑๑๕ภาค ๒คณะจังหวัดอ่างทอง๑๓๗  ๖๕  ๔๒  ---------
๑๑๖ภาค ๒คณะจังหวัดสระบุรี๓๐๔  ๑๔๒  ๙๒  ---------
๑๑๗ภาค ๓คณะจังหวัดลพบุรี๓๘๗  ๑๒๒  ๘๘  ---------
๑๑๘ภาค ๓คณะจังหวัดสิงห์บุรี๑๐๒  ๕๕  ๑๘  ---------
๑๑๙ภาค ๓คณะจังหวัดชัยนาท๒๐๑  ๖๗  ๔๑  ---------
๑๒๐ภาค ๓คณะจังหวัดอุทัยธานี๒๔๘  ๖๒  ๓๑  ---------
๑๒๑ภาค ๔คณะจังหวัดนครสวรรค์๖๔๖  ๓๖๙  ๒๖๔  ---------
๑๒๒ภาค ๔คณะจังหวัดกำแพงเพชร๔๔๖  ๘๔  ๘๑  ---------
๑๒๓ภาค ๔คณะจังหวัดพิจิตร๒๙๓  ๑๓๑  ๘๘  ---------
๑๒๔ภาค ๔คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๔๘๗  ๑๘๐  ๑๑๒  ---------
๑๒๕ภาค ๕คณะจังหวัดพิษณุโลก๔๒๗  ๑๖๘  ๑๖๑  ---------
๑๒๖ภาค ๕คณะจังหวัดสุโขทัย๔๐๑  ๑๓๓  ๙๓  ---------
๑๒๗ภาค ๕คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๒๐๐  ๑๒๔  ๗๖  ---------
๑๒๘ภาค ๕คณะจังหวัดตาก๓๑๑  ๑๕๖  ๑๐๘  ---------
๑๒๙ภาค ๖คณะจังหวัดลำปาง๓๘๗  ๓๕๘  ๒๐๖  ---------
๑๓๐ภาค ๖คณะจังหวัดเชียงราย๖๓๘  ๔๐๖  ๓๓๔  ---------
๑๓๑ภาค ๖คณะจังหวัดพะเยา๒๖๒  ๒๔๔  ๗๖  ---------
๑๓๒ภาค ๖คณะจังหวัดแพร่๒๖๙  ๑๕๗  ๑๓๗  ---------
๑๓๓ภาค ๖คณะจังหวัดน่าน๓๒๗  ๑๘๓  ๙๔  ---------
๑๓๔ภาค ๗คณะจังหวัดเชียงใหม่๑,๒๒๕  ๕๒๕  ๓๔๐  ---------
๑๓๕ภาค ๗คณะจังหวัดลำพูน๒๙๔  ๑๓๐  ๑๔๑  ---------
๑๓๖ภาค ๗คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๑๕๗  ๑๒๕  ๖๑  ---------
๑๓๗ภาค ๘คณะจังหวัดอุดรธานี๙๗๗  ๔๙๙  ๓๕๒  ---------
๑๓๘ภาค ๘คณะจังหวัดหนองคาย๖๓๐  ๓๖๐  ๑๙๑  ---------
๑๓๙ภาค ๘คณะจังหวัดบึงกาฬ๓๗๕  ๑๕๒  ๑๑๒  ---------
๑๔๐ภาค ๘คณะจังหวัดเลย๔๒๐  ๒๗๕  ๑๙๒  ---------
๑๔๑ภาค ๘คณะจังหวัดสกลนคร๔๙๒  ๑๔๑  ๖๕  ---------
๑๔๒ภาค ๘คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๒๙๔  ๑๘๒  ๑๑๔  ---------
๑๔๓ภาค ๙คณะจังหวัดขอนแก่น๑,๒๕๖  ๕๒๑  ๔๔๗  ---------
๑๔๔ภาค ๙คณะจังหวัดมหาสารคาม๔๔๘  ๒๐๙  ๑๘๓  ---------
๑๔๕ภาค ๙คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๗๘๙  ๓๒๔  ๒๒๔  ---------
๑๔๖ภาค ๙คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๙๘๐  ๔๗๘  ๓๒๕  ---------
๑๔๗ภาค ๑๐คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑,๖๒๐  ๕๙๘  ๔๑๘  ---------
๑๔๘ภาค ๑๐คณะจังหวัดยโสธร๓๘๔  ๘๓  ๔๓  ---------
๑๔๙ภาค ๑๐คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑,๑๒๔  ๓๒๔  ๒๐๒  ---------
๑๕๐ภาค ๑๐คณะจังหวัดนครพนม๔๕๗  ๑๗๒  ๙๒  ---------
๑๕๑ภาค ๑๐คณะจังหวัดมุกดาหาร๑๔๙  ๔๑  ๓๑  ---------
๑๕๒ภาค ๑๐คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๒๕๑  ๙๙  ๗๔  ---------
๑๕๓ภาค ๑๑คณะจังหวัดนครราชสีมา๑,๓๕๙  ๗๑๐  ๕๐๙  ---------
๑๕๔ภาค ๑๑คณะจังหวัดบุรีรัมย์๑,๑๑๕  ๓๙๕  ๒๘๖  ---------
๑๕๕ภาค ๑๑คณะจังหวัดชัยภูมิ๗๖๘  ๓๔๘  ๒๓๙  ---------
๑๕๖ภาค ๑๑คณะจังหวัดสุรินทร์๑,๐๕๒  ๓๒๓  ๑๓๘  ---------
๑๕๗ภาค ๑๒คณะจังหวัดปราจีนบุรี๔๔๑  ๑๕๙  ๘๗  ---------
๑๕๘ภาค ๑๒คณะจังหวัดสระแก้ว๔๑๗  ๕๗  ๓๒  ---------
๑๕๙ภาค ๑๒คณะจังหวัดนครนายก๑๒๕  ๘๓  ๔๕  ---------
๑๖๐ภาค ๑๒คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๔๔๔  ๒๐๔  ๑๓๗  ---------
๑๖๑ภาค ๑๓คณะจังหวัดชลบุรี๖๙๘  ๒๔๑  ๑๗๐  ---------
๑๖๒ภาค ๑๓คณะจังหวัดระยอง๔๒๖  ๑๖๓  ๙๗  ---------
๑๖๓ภาค ๑๓คณะจังหวัดจันทบุรี๓๐๐  ๔๘  ๓๒  ---------
๑๖๔ภาค ๑๓คณะจังหวัดตราด๑๒๗  ๑๙  ๑๐  ---------
๑๖๕ภาค ๑๔คณะจังหวัดนครปฐม๓๒๑  ๑๖๙  ๙๖  ---------
๑๖๖ภาค ๑๔คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๔๑๙  ๑๖๔  ๑๑๘  ---------
๑๖๗ภาค ๑๔คณะจังหวัดกาญจนบุรี๕๐๘  ๑๒๖  ๘๗  ---------
๑๖๘ภาค ๑๔คณะจังหวัดสมุทรสาคร๑๖๓  ๖๕  ๑๔  ---------
๑๖๙ภาค ๑๕คณะจังหวัดราชบุรี๔๓๐  ๑๓๙  ๗๔  ---------
๑๗๐ภาค ๑๕คณะจังหวัดเพชรบุรี๒๕๑  ๕๐  ๓๓  ---------
๑๗๑ภาค ๑๕คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๐๕  ๖๗  ๔๗  ---------
๑๗๒ภาค ๑๕คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๒๐๒  ๑๐๓  ๔๑  ---------
๑๗๓ภาค ๑๖คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๖๓๔  ๑๕๙  ๗๙  ---------
๑๗๔ภาค ๑๖คณะจังหวัดชุมพร๒๐๕  ๕๔  ๕๒  ---------
๑๗๕ภาค ๑๖คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๓๕๙  ๔๘  ๘๑  ---------
๑๗๖ภาค ๑๗คณะจังหวัดภูเก็ต๑๓  ๑๕  ๑๔  ---------
๑๗๗ภาค ๑๗คณะจังหวัดตรัง๑๒๓  ๒๓  ๒๓  ---------
๑๗๘ภาค ๑๗คณะจังหวัดกระบี่๑๐๗  ๕๒  ๑๙  ---------
๑๗๙ภาค ๑๗คณะจังหวัดพังงา๖๐  ๒๑  ๑๕  ---------
๑๘๐ภาค ๑๗คณะจังหวัดระนอง๘๑  ๑๖  ๗  ---------
๑๘๑ภาค ๑๘คณะจังหวัดสงขลา๔๔๘  ๑๘๓  ๕๙  ---------
๑๘๒ภาค ๑๘คณะจังหวัดพัทลุง๑๔๒  ๔๖  ๓๖  ---------
๑๘๓ภาค ๑๘คณะจังหวัดสตูล๖๗  ๒๗  ๑๔  ---------
๑๘๔ภาค ๑๘คณะจังหวัดปัตตานี๙๑  ๖  ๑๗  ---------
๑๘๕ภาค ๑๘คณะจังหวัดยะลา๕๓  ๗  ๕  ---------
๑๘๖ภาค ๑๘คณะจังหวัดนราธิวาส๘๑  ๑๐  ๑๑  ---------
๑๘๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนนทบุรี๒๖  ๕  ๓  ---------
๑๘๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปทุมธานี๓๖  ๓๓  ๑๒  ---------
๑๘๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๙๑  ๕๐  ๕๔  ---------
๑๙๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอ่างทอง๓  ๔  ๑  ---------
๑๙๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระบุรี๑๘  ๑๘  ๖  ---------
๑๙๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดลพบุรี๔๐  ๗  ๕  ---------
๑๙๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสิงห์บุรี๕๗  ๓๙  ๒๙  ---------
๑๙๔ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชัยนาท๕  ๔  ๔  ---------
๑๙๕ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดอุทัยธานี๔  ๓  ๔  ---------
๑๙๖ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดปราจีนบุรี๒๔  ๑๖  ๙  ---------
๑๙๗ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดสระแก้ว๕  -----------
๑๙๘ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดนครนายก๑๘  ๑๕  ๒  ---------
๑๙๙ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา๑๔  ๔  ๔  ---------
๒๐๐ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดชลบุรี๖๐  ๖  ๕  ---------
๒๐๑ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดระยอง๖๘  ๒๗  ๑๑  ---------
๒๐๒ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดจันทบุรี๗๔  ๒๑  ๑๙  ---------
๒๐๓ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)คณะจังหวัดตราด๑๒  ๕  ๔  ---------
๒๐๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดนครสวรรค์๑๗  ๑๔  ๖  ---------
๒๐๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบูรณ์๕๒  ๑๑  ๒๗  ---------
๒๐๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดกำแพงเพชร๕  ๑  ๑  ---------
๒๐๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิจิตร------------
๒๐๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดสุโขทัย๑๑  ๕  ๒  ---------
๒๐๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดตาก๒  ๒  ๒  ---------
๒๑๐ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพิษณุโลก๑๐  ๘  ๑  ---------
๒๑๑ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดอุตรดิตถ์๑  ๑  ๓  ---------
๒๑๒ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำปาง๒๘  ๑๒  ๘  ---------
๒๑๓ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแพร่๙  ๓  ๒  ---------
๒๑๔ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดพะเยา๖  ๒  ๐  ---------
๒๑๕ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดน่าน๑๙  ๑๒  ๑๔  ---------
๒๑๖ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงราย๔๕  ๒๕  ๒๕  ---------
๒๑๗ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดเชียงใหม่๙๕  ๕๕  ๕๕  ---------
๒๑๘ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดลำพูน๑๗  ๕  ๓  ---------
๒๑๙ภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน๗  ๒  ๑  ---------
๒๒๐ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดอุดรธานี๓๐๙  ๘๙  ๓๖  ---------
๒๒๑ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองคาย๑๒๓  ๔๗  ๙  ---------
๒๒๒ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดบึงกาฬ๓๖  ๒๒  ๑๘  ---------
๒๒๓ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดเลย๑๑๘  ๖๐  ๕๙  ---------
๒๒๔ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดสกลนคร๒๔๓  ๑๑๔  ๗๑  ---------
๒๒๕ภาค ๘ (ธ)คณะจังหวัดหนองบัวลำภู๗๖  ๗๐  ๓๕  ---------
๒๒๖ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดขอนแก่น๒๒๒  ๘๐  ๔๑  ---------
๒๒๗ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดมหาสารคาม๘  ๙  ๔  ---------
๒๒๘ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดกาฬสินธุ์๑๑๗  ๗๒  ๘๕  ---------
๒๒๙ภาค ๙ (ธ)คณะจังหวัดร้อยเอ็ด๖๓  ๖๔  ๓๑  ---------
๒๓๐ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอุบลราชธานี๑๕๓  ๔๘  ๑๗  ---------
๒๓๑ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดยโสธร๙๙  ๑๙  ๒๙  ---------
๒๓๒ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดศรีสะเกษ๑๓๐  ๒๐  ๑๒  ---------
๒๓๓ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดนครพนม๕๘  ๓๕  ๒๐  ---------
๒๓๔ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดมุกดาหาร๔๖  ๑๙  ๒๖  ---------
๒๓๕ภาค ๑๐ (ธ)คณะจังหวัดอำนาจเจริญ๖๑  ๒๗  ๑๖  ---------
๒๓๖ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดนครราชสีมา๑๖๘  ๖๙  ๕๑  ---------
๒๓๗ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดชัยภูมิ๓๘  ๑๖  ๓๕  ---------
๒๓๘ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดบุรีรัมย์๓๗  ๘  ๙  ---------
๒๓๙ภาค ๑๑ (ธ)คณะจังหวัดสุรินทร์๑๑๘  ๓๒  ๒๐  ---------
๒๔๐ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดนครปฐม๑๘  ๓  ๑  ---------
๒๔๑ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสุพรรณบุรี๑๐  ๕  ๑  ---------
๒๔๒ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดกาญจนบุรี๒๒  ๘  ๘  ---------
๒๔๓ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสาคร๒๐  ๕  ๑  ---------
๒๔๔ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดสมุทรสงคราม๑๔  ๓  ๑  ---------
๒๔๕ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดราชบุรี๕๔  ๑๖  ๗  ---------
๒๔๖ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดเพชรบุรี๒๖  ๙  ๑๒  ---------
๒๔๗ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๒๔  ๑๐  ๘  ---------
๒๔๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช๙๐  ๑๘  ๑๘  ---------
๒๔๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘  ๑๑  ๑๓  ---------
๒๕๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดชุมพร๓๒  ๑๐  ๒๑  ---------
๒๕๑ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดภูเก็ต๔  ๓  ----------
๒๕๒ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพังงา๑๖  ๓  ๒  ---------
๒๕๓ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดกระบี่------------
๒๕๔ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดระนอง๒  ๐  ----------
๒๕๕ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสงขลา๔๕  ๑๔  ๖  ---------
๒๕๖ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดสตูล๓  ๐  ๐  ---------
๒๕๗ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดพัทลุง๑๗  ๐  ๐  ---------
๒๕๘ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดปัตตานี๔  ๑  ----------
๒๕๙ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดยะลา๗  ๒  ๐  ---------
๒๖๐ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ)คณะจังหวัดนราธิวาส๐  ๑  ----------